Deutsch Seite
English site
 
 
IBMB
projekt-knap
 

Salgs- og leveringsbetingelser

 

Priser og betalingsbetingelser:

Alle vore priser er excl. moms. Betalingsbetingelser er normalt netto + 30 dage, medmindre andet er individuelt aftalt.

 

Levering:

Ved ordre inklusive levering, leveres pælene på aftalt byggeplads. Det er en forudsætning, at der er fast tilkørselsvej og adgang til byggeplads med vore sædvanlige trailere. Ved ordre inklusive levering og aflæsning gælder endvidere, at pælene aflæsses lige ved siden af og maksimalt vinkelret på traileren. Skal pælene kranes ned i en udgravning eller lægges længere væk fra køretøjet, er det forbundet med yderligere omkostninger, som vil blive afregnet køber.

 

Overfladebehandling:

Overfladebehandling af Centrum pæle med varm bitumen kan udelukkende udføres på tørre pæle. Da overfladebehandling foregår udendørs, kan der i dårligt vejr opstå uregelmæssigheder ved levering og ekstraordinær ventetid. Centrum Pæle A/S påtager sig ikke noget ansvar for eventuelt driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab i den forbindelse.

 

Modtagekontrol:

Inden aflæsning skal køber kontrollere følgesedlens angivelser samt under aflæsning foretage visuel kontrol for at sikre sig, at leverancen er i overensstemmelse med bestillingen. Køber eller dennes repræsentant skal på følgesedlen kvittere for leverancens modtagelse og for overensstemmelse mellem følgesedlens specifikationer og de specifikationer, som køber har krævet for leverancen.

 

Betonkontrol:

Centrum Pæle A/S’ produkt er certificeret af Dancert. Alle Centrum pæle er CE-mærket i henhold til DS/EN 12794.

Dokumentation ud over Centrum Pæle A/S’ interne kvalitetskontrol er for købers egen regning.

 

Produktansvar:

Leverancen leveres med 5 års leverandøransvar for mangler i overensstemmelse med reglerne i AB 92 §10 stk. 4.

Centrum Pæle A/S er ansvarlig for skader, såfremt det kan bevises, at skaden skyldes en defekt ved leverancen.

Centrum Pæle A/S har tegnet en produktansvarsforsikring.

 

Begrænsning af ansvar:

I tilfælde af erstatningsansvar for en defekt leverance – herunder produktansvar – omfatter Centrum Pæle A/S’ ansvar ikke driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.

 

Reklamation:

Eventuel reklamation skal ske skriftligt eller mundtligt straks efter, at køber er eller burde være blevet opmærksom på forholdet med angivelse af reklamationens art og omfang. I modsat fald har køber fortabt sin ret til senere at påberåbe sig denne.

 

Ansvarsfrihed (force majeure):

Centrum Pæle A/S er uden ansvar for forsinkelse, som skyldes forhold, der er omtalt i AB 92 §§ 24-27.

 

Tvister:

Eventuelle tvister behandles ved voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed.

 

Senest opdateret den : 20-11-2017

Centrum Pæle A/S Vejle | Grønlandsvej 96 | 7100 Vejle | +45 75 83 01 11 | info@centrumpaele.dk
Centrum Sydtyskland Centrum Sverige Centrum Polen Centrum England